Latest date
Most views
  • 3D Animation : Prefabricated Construction System

    Video

    3D Animation : Prefabricated Construction System

    3D Animation แสดงการก่อสร้างโดยใช้ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Prefabricated Construction) ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้าง แรงงาน และกิจกรรมหน้างาน