Project / Construction Management

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บริหารโครงการ (Project Management: PM)


เหมาะสำหรับโครงการที่ยังไม่มีแบบและผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยทีมงานจะช่วยเจ้าของโครงการในการสรรหา กำกับดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ขอบเขต และมีคุณภาพ
โดยบริการบริหารโครงการครอบคลุมขอบเขต ดังต่อไปนี้

  • วางแผนองค์ประกอบของโครงการ (Project Configuration Planning Stage)
  • ร่วมให้ความเห็นในช่วงออกแบบ (Design Stage)
  • สรรหาและจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง (Procurement Stage)
  • ควบคุมงานก่อสร้างในช่วงระหว่างการก่อสร้าง (During Construction Supervision)
  • ควบคุมงานก่อสร้างในช่วงหลังการก่อสร้าง (Post-Construction Supervision) เช่น การส่งมอบงาน (Handover Inspection)

บริหารงานก่อสร้าง (Construction Management: CM)


เหมาะสำหรับโครงการที่มีแบบก่อสร้าง หากแต่ยังไม่มีผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยทีมงานจะช่วยเจ้าของโครงการในการสรรหา กำกับดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างไปจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ขอบเขต และมีคุณภาพ
โดยบริการบริหารงานก่อสร้างครอบคลุมขอบเขต สรุปได้ดังต่อไปนี้

  • สรรหาและจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง (Procurement Stage)
  • ควบคุมงานก่อสร้างในช่วงระหว่างการก่อสร้าง (During Construction Supervision)
  • ควบคุมงานก่อสร้างในช่วงหลังการก่อสร้าง (Post-Construction Supervision) เช่น การตรวจแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawings)

ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Supervision: CS)


บริการรับควบคุมงานก่อสร้างเหมาะสำหรับโครงการที่มีแบบและผู้รับจ้างก่อสร้างแล้ว โดยทีมงานจะช่วยเจ้าของโครงการในการกำกับดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างไปจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการ
โดยบริการรับควบคุมงานก่อสร้างครอบคลุมขอบเขต ดังต่อไปนี้

  • ควบคุมงานก่อสร้างในช่วงระหว่างการก่อสร้าง (During Construction Supervision)
  • ควบคุมงานก่อสร้างในช่วงหลังการก่อสร้าง (Post-Construction Supervision)