Construction Monitoring & Reporting

ตรวจสอบงานระหว่างก่อสร้าง (บ้าน/โครงการระยะสั้น)

บริการติดตามตรวจสอบงานก่อสร้าง (Construction Monitoring & Reporting) เหมาะสำหรับโครงการระยะสั้น หรือบ้านพักอาศัย งานตกแต่งภายในพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน/ห้างสรรพสินค้า งานติดตั้งโครงหลังคา งานต่อเติมอาคาร ฯลฯ

โดยรูปแบบการให้บริการเป็นการตรวจสอบกิจกรรมที่หน่วยงานก่อสร้างเป็นระยะๆ อย่างเป็นระบบ ตามความถี่ที่กำหนดไว้ เช่น 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ตรวจพบ จะถูกแจ้งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการแก้ไข และวิศวกรที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ส่งรายงานต่อผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงให้คำปรึกษาต่อผู้ว่าจ้างในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

 

โดยบริการติดตามตรวจสอบงานก่อสร้างนี้ครอบคลุมขอบเขตเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะ ๆ ตามความถี่ที่กำหนดไว้
  • จัดทำรายงานส่งให้ลูกค้า เช่น ทุกสัปดาห์ (Weekly Report) หรือหลังงานแล้วเสร็จ
  • ให้คำปรึกษาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาค่าปรับจากงานก่อสร้างล่าช้าจากสัญญา ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

ทั้งนี้ การติดตามตรวจสอบงานก่อสร้างมีประโยชน์เบื้องต้น ดังนี้

  • การเฝ้าสังเกตความผิดปกติเช่นนี้จะช่วยหยุดยั้งปัญหามิให้ลุกลามจนกระทบกับเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีนัยสำคัญ หากเปรียบเทียบกับร่างกายคนเรา ก็คล้ายกับการตรวจสุขภาพอยู่เป็นระยะ เมื่อพบความผิดปกติ โดยเฉพาะกับอวัยวะสำคัญ ก็อาจแก้ไขและป้องกันได้ทันท่วงที
  • ช่วยให้เจ้าของโครงการมีที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น เพราะส่วนใหญ่แล้วเจ้าของโครงการมักไม่ได้มีความรู้ด้านการก่อสร้างจึงอาจไม่ทราบว่าสิ่งใดที่มาตรฐานการก่อสร้างถือว่าดี/ไม่ดี ยอมรับได้/ยอมรับไม่ได้ หรือสิ่งใดปกติ/สิ่งใดไม่ปกติ
  • ช่วยควบคุมค่าจ้างที่ปรึกษาให้อยู่ในงบประมาณ

 

หมายเหตุ: กรณีที่โครงการมีมูลค่าไม่สูงมากหรือมีระยะเวลาโครงการสั้น เอ็มเคแอลแนะนำให้ใช้วิธีติดตามตรวจสอบงานก่อสร้าง ในการรักษาผลประโยชน์และผลักดันโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะเหตุว่าหากปราศจากซึ่งการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ถ้ามีปัญหาซ่อนเร้นอยู่ภายใน (Latent Defects) เช่น การบดอัดดินที่ไม่ดีเพียงพอ ไม่มีเสาเอ็นทับหลัง ฯลฯ ก็มักจะไปปรากฏผลให้เห็นในช่วงระหว่างการใช้งาน ซึ่งช่วงการใช้งานนี้เองที่ไม่ได้สิ้นสุดเพียงช่วงอายุของเจ้าของโครงการ หากแต่อาจยาวนานไปถึงทายาทที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาที่แฝงเร้นอยู่ภายใน